Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Harliepleats zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Harliepleats worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door ons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van De Harliepleats zijn vrijblijvend en wij behouden uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons. Harliepleats is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Harliepleats dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (7) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per ideal,of vooruitbetaling per bank.Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Harliepleats.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ons bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien De Harliepleats haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ons om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Harliepleats gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Harliepleats.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Harliepleats opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Harliepleats verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Harliepleats geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Harliepleats garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Harliepleats de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. hieronder een opsomming van de voorwaarden waar an voldaan moet worden.

  • U doet beroep op het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
  • Het product is ongebruikt en niet verwerkt / gemonteerd of gedragen geweest
  • Het product is geheel onbeschadigd
  • Het product zit in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk (hier mag niet op geschreven worden)
  • Eventuele kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.

7.4 Harliepleats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade door het niet juist monteren of gebruiken van onderdelen en/of accessoires. Montage van onderdelen en accessoires laat uw bij voorkeur uitvoeren door een specialist of erkende monteur. Heeft u het idee dat een besteld onderdeel niet past terwijl dit volgens beschrijving wel zo zou moeten zijn neemt u dan ten allen tijde eerst contact met ons op bij voorkeur met beeldmateriaal, voordat u verder gaat met de montage. Monteert u de onderdelen zelf, dan is dit geheel op eigen risico.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Harliepleats producten aan de afnemer levert, zijn wij nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop wij ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door de Harliepleats na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door De Harliepleats in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Harliepleats, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de harliepleats, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Harliepleats.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Harliepleats ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Harliepleats gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Harliepleats schriftelijk opgave doet van een adres, is Harliepleats gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door de Harliepleats gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Harliepleats deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Harliepleats in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 De Harliepleats is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bedenktijd en herroepingsrecht

13.1 De wettelijke bedenktijd is veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in na de dag waarop u het bestelde product ontvangt.
Maakt u gebruik van deze bedenktijd? Dan ontbindt u de overeenkomst, en dit betekent dat u de overeenkomst ongedaan maakt. Totdat de bedenktijd voorbij is, kan u de overeenkomst zonder opgave van redenen worden ontbonden. De consument heeft ook het recht al voor de levering van het product of het uitvoeren van de dienst gebruik maken van de bedenktijd.Bij uw bestel bevestiging ontvangt u automatisch ook een herroepingsformulier. Vul dit formulier in, en zendt dit mee met uw retourzending.

Bestelt u verschillende producten tegelijk? Maar worden deze niet tegelijkertijd geleverd, dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

Artikel 14. Terugbetaling bij retourzendingen

14.1 De door u retour gezonden artikelen moeten door Harliepleats uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst terug worden betaald incl. de verzendkosten. Harliepleats mag echter wel wachten met terugbetalen totdat zij het product hebben teruggekregen, Of totdat de consument heeft bewezen dat hij het product heeft teruggestuurd. U moet het product binnen 14 dagen na ontbinding terugsturen.

14.2 Voordat u de producten retour zendt, neemt u eerst contact met ons op. Kosten voor retourzendingen worden niet vergoed, tenzij er een fout is gemaakt bij het verzenden of leveren van uw goederen door Harliepleats.

Artikel 15 Privacy statement:

PRIVACY STATEMENT  T.Reitsma de Harliepleats vof H.o.d.n Harliepleats

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van T.Reitsma de Harliepleats vof H.o.d.n Harliepleats en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Onze contactgegevens treft u onder aan dit document aan.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een motor of het doen van een bestelling via onze webshop, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen van motoren, accessoires, financieringen of verzekeringen. In verband daarmee kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw motor of facturatie. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties.

Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw motor, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen https://www.harliepleats.nl

T.Reitsma de Harliepleats vof H.o.d.n Harliepleats

Bolswarderweg 4A
8759LA Exmorra
KVK: 01097386
0515-573899
[email protected]